Monday, December 5, 2011

December 5 Homework

Algebra 2: pg 289: 41-46, 62, Pg 250:51-54

Pre-Algebra: Wksht 5-8 at https://docs.google.com/open?id=0B2efHHwrzo7bNDU3Y2FkMTUtODM3Yy00OGViLWEyNGEtYjc5Zjk5MzNlNzMz