Tuesday, November 29, 2011

Monday, November 28, 2011

Friday, November 18, 2011

November 18 Homework

ALL CLASSES: Test review due MONDAY!

Thursday, November 17, 2011

November 17 Homework

Pre-Algebra: Wksht 11-5B at https://docs.google.com/open?id=0B2efHHwrzo7bYzMwZDgxMzEtNTIzMy00NTgzLThhMjAtYjYyYWViMzAwZjVl
Algebra 2: Pg 323: 14, 15, 19, 20, 22, 23, 31, 32 and Test Review

Wednesday, November 16, 2011

November 16 Homework

Tuesday, November 15, 2011

November 15 Homework

Pre-Algebra: Patterns Wksht online at http://www.myutips.org/~kmcmurtrey

Algebra 2: pg 289: 18-38 Even, 67

Thursday, November 10, 2011

November 10 Homework

Pre-Algebra: No Homework!

Algebra 2: Pg 280:28-36, 51-53, 65-67

Wednesday, November 9, 2011

Tuesday, November 8, 2011

November 8 Homework

Monday, November 7, 2011

November 7 Homework

Pre-Algebra: Wksht 11-1B  https://docs.google.com/open?id=0B2efHHwrzo7bYTU5M2NkNjQtNjVkOC00MGVmLTgyOGItZjZiMWRmMTI3MDRh

Algebra 2: pg 263: 3-15, 22-24, 32-34

Thursday, November 3, 2011

November 3 Homework

Pre-Algebra: Joke Wksht (sorry I can't post this one because of the format)

Algebra 2: pg 256: 21-35

Wednesday, November 2, 2011

November 2 Homework

Pre-Algebra: Wksht 1-8B at https://docs.google.com/open?id=0B2efHHwrzo7bZmU5ZjEzODUtMDc2Zi00ZTNhLWI0YzktMjAxOTI1M2M5MTky

Algebra 2: pg 255: 4-20 Evens, 44-52, 59-60, 65 SKIP 16, 50 and 51

Tuesday, November 1, 2011

November 1 Homework

Pre-Algebra: Wksht 1-2 Challenge: https://docs.google.com/open?id=0B2efHHwrzo7bNzA3OGU3YTItZGQ3MS00MGRmLTg1OTMtOGI4Y2RhNmI1ZDM0

Algebra 2: pg 349: 4-24 evens and 28-31, 41, 42, 48, 59