Wednesday, November 2, 2011

November 2 Homework

Pre-Algebra: Wksht 1-8B at https://docs.google.com/open?id=0B2efHHwrzo7bZmU5ZjEzODUtMDc2Zi00ZTNhLWI0YzktMjAxOTI1M2M5MTky

Algebra 2: pg 255: 4-20 Evens, 44-52, 59-60, 65 SKIP 16, 50 and 51